Общи условия за ползване на интернет платформа "Борса транс"

Документа съдържа условията, начина на ползване, права и задължения на абонатите и „Борса транс“. Настоящия документ се счита за правна форма и всеки приел общите условия се задължава да ги спазва.

Платформата "www.borsatrans.com" за по кратко наричана по долу “сайта“ представлява онлайн платформа предоставяща на потребителите възможност да осъществяват бизнес контакти с цел транспортиране на стоки.

Всеки регистриран в сайта може да публикува обяви за транспорт на стоки или свободни камиони и всичко свързано с транспорта.

Сайта предоставя неограничен по време достъп до съдържанието и услугите на порталния сайт информация за всеки заплатил съответния абонамент.

I. Приемане на условията

1. Настоящите общи условия се считат за правен документ с който всеки регистрирал се в сайта се счита за прието при приема на регистрация и разрешаване на достъп до системата нa "borsatrans.com".

2. С използването на www.borsatrans.com ще се счита дадено съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни. Потребителят изразява своето съгласие да получава в електронен вид рекламни и други съобщения, изпратени от www.borsatrans.com и упълномощени от него лица.

II. Условия за ползване на съдържанието и услугите предоставени от сайта

1. Абонамента за сайта предоставя на абоната пълен достъп в неограничено време до съдържанието и услугите на порталния сайт и всяка съдържаща се информация в него за всеки заплатил съответния абонамент.

2. Услугите предоставяни от сайта са:

 • Онлайн транспорт.
 • Реклама.
 • Други услуги.

III. Регистриране

1. Регистрирането става чрез попълване на онлайн регистрация.

Попълват се всички данни на фирмата в полетата след което трябва да се прикачат сканирани следните документи:

 • Удостоверение за вписване на юридическото лице в Агенция по вписванията
 • Лиценз (за транспортните фирми)
 • Данни за компетентното лице(за транспортни фирми)
 • Актуално състояние с печат от търговския регистър
 • Справка по чл.62, ал.5 (4) от Кодекса на труда, за лицето, което прави заявката за регистрация в случаите, когато то не е съдружник или управител на фирмата.
 • Фактура от мобилен оператор за ползвания от лицето телефонен номер.
 • Удостоверение от банката за собственост на банковите сметки(най вече за чуждестранни абонати)
 • При първото заплащане се изисква плащане от банковата сметка на фирмата-абонат.

2. В сайта се допускат за регистрация единствено юридически лица по смисъла на ТЗ и който фигурират в Търговски регистър.

3. Не се допускат за регистрация юридически лица които са в процедура по ликвидация или несъстоятелност и имат запор върху дружествени дялове и дружествен капитал.

4. Регистриране на потребител който не е собственик или съдружник, а е служител във фирмата става след предоставяне на справка по чл.62, ал.5 (4) от Кодекса на труда, с което се удостоверява, че добавеният потребител е в трудово-правни отношения с юридическото лице.

5. Всеки абонат на сайта при прекъсване на трудово-правни отношения с регистриран служител в сайта е длъжен веднага да уведоми писмено или устно с цел предпазване от злоупотреба. Ако това не бъде направено своевременно от отговорното за това лице достъпа на абоната ще бъде ограничен автоматично, а последствията от злоумишлени действия остават за сметка на абоната и лицето носещо отговорност за това действие.

6. При промяна на обстоятелства свързани със собствеността или данни на юридическото лице администраторите на сайта трябва да бъдат уведомени незабавно с цел достоверност на информацията и защита на потребителите. Ако това не бъде направено достъпа на абоната бива ограничен автоматично и се подновява едва след предоставяне на необходимите документи по Търговския закон.

7. Всеки заявил форма на регистрация и предоставил документи по електронен път носи отговорност за автентичността им. Сайта "Борса транс" проверява всички документи предоставени от регистриращи и ако установи нередности си запазва правото да не регистрира лицето до отстраняването на нередностите и предоставяне на достоверна информация и други свързани с легитимността на юридическото лице и свързаните с него обстоятелства.

8. Абоната получава при одобрение име с което се е регистрирал и с което ще борави в бъдеще при работата си с платформата. Всеки отделен потребител от дадена фирма-абонат има своя парола за достъп до системата и индентификация. Абонатите ползват платформата чрез интернет с възможност за всякакви устройства и операционни системи.

IV. Права и задължения произтичащи от регистрацията в сайта www.borsatrans.com

1. Не се допуска прехвърляне на абонамент. В случай, че абонат предостави достъпа си на трети лица несвързани с юридическото лице регистрирано и абонирано за сайта, достъпа се прекратява с цел предпазване на потребителите. Същият се подновява след представяне на писмено обяснение и преценка на нашия екип.

2. Прекратяване на регистрация.

2.1 Прекратяване на регистрация става по искане на абоната.

Прекратяването на регистрацията става с писмено предизвестие от страна на регистрирания след заплащането на всички дължими такси.

2.2 Прекратяване от страна на сайта.

2.2.1 Достъпът на всеки от абонатите на услугите на порталния сайт може да бъде прекратен с писмено предизвестие от страна на "Борса транс" ООД при неизпълнение разпоредбите на настоящите общи условия, които са задължителни за абонатите и потребителите.

2.2.2 Достъпът на всеки от абонатите на услугите на сайта може да бъде прекратен когато се установи, че има действие от страна на потребителя или абоната, изразяващо се в злоупотреба с данни, нарушаване на българските закони и международни конвенции, спогодби и чужди закони регламентиращи правомерното използване на информационните или други ресурси в интернет. Както и всяко нарушаване на етиката и добрия тон в онлайн средата или извършването на други незаконосъобразни действия който водят до вреди както и за абоната така и за абонираните.

2.2.3 При установяване на злоумишлени действия от странна на абоната изразяващи се в действие или бездействие нанасящо имуществени или неимуществени вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи.

2.2.4 При получаване или използване на незаконен достъп до ресурси и данните защитени от авторски права и други подобни. Пращане на нежелана поща, СПАМ и препълване на пощенски кутии ( mail box ) в Интернет.

2.2.5 Използването на софтуерните и информационни ресурси на сайта, както и на други системи с цел получаването на имотна или друга облага или придобиване и използване на каквато и да е информация свързана с абонатите на сайта. Действия изразяващи се в умишлено повреждане, разрушаване на информационни системи или бази данни на информационни масиви. Изпращане или инсталиране на електронни вируси, независимо дали от това са настъпили каквито и да вреди. Както и каквито и да е действия, свързани с нарушаване на българските или чуждестранните закони.

2.2.6 При констатиране на при констатиране на злоупотреба с лични данни, в случаите в които има подаден сигнал, за злоупотреби или потребителя не отговаря на посочените в профила телефони, нарушаване на авторски права от страна на абоната или потребителя, както и при констатиране на някое от действията, изброени примерно в т. 2.2.3 и т.2.2.4, или в други недобросъвестни или злонамерени действия.

2.2.7 При установена злоупотреба с потребителско име и парола, достъпът се блокира автоматично. Злоупотребата може да се изразява в умишлено предоставяне на параметри за достъп (име и парола) на трето лице или с изтекъл абонамент или умишлено открадване на параметри за достъп чрез технически или софтуерни средства. Във всички случаи достъпът бива блокиран до изясняване на причините.

V. Подновяване на регистрация и достъп до системата.

1. Регистрацията се подновява след нова заявка от потребителя.

2. Достъп се подновява след заплащането на абонаментна такса в срок от 48 часа или след представяне на банково бордеро. При заплащането през E-pay с банкова карта в системата на сайта достъпа се подновява в рамките на два до три часа.

VI. Условия и начини за плащане.

1. Услугите предоставени от "Борса транс" се заплащат от абоната по банков път по сметка на "Борса транс":

 • В лева: BG19UNCR70001523478721
 • В евро: BG89UNCR70001523482699
 • BIC: UNCRBGSF

ДРУГИ НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ СА:

 • С дебитна или кредитна карта.
 • Други начини за онлайн разплащане които ще намерите в секцията с абонаментни планове.

1.1 Сумата за всеки месечен абонамент се заплаща авансово за текущия период.

1.2 Сумата на месечните абонаменти в случаите, когато периодът на абонамента не съвпада с календарния месец, както и в случаите, когато абонаментът е по-дълъг от един месец се заплащат авансово.

1.3 При неплащане на дължимите такси в посочените срокове достъпът до системата се прекратява автоматично след изтичането на съответните срокове. Всяко последвало плащане може да бъде прихванато за предишен неуреден период.

1.4. "Борса транс" ООД си запазва правото да променя цените на предоставяните услуги.

1.5 При първоначално плащане при нова регистрация се изисква плащане чрез банков превод от сметката на фирмата.

VI. Отговорности, задължения и права на "Борса транс" ООД

1. Сайта е длъжен да осигурява на своите абонати непрекъснат (24 часа в денонощие) достъп до порталния сайт съобразно предоставената основна услуга.

2. При осъществяване на дейността си сайта "Борса транс" е длъжен да пази фирмените тайни на своите абонати.

3. "Борса транс" ЕООД е длъжен да не предоставя на трети лица информация за абоната, освен ако това е предвидено в закон или когато абонатът е дал съгласието си за това.

4. "Борса транс" ЕООД не носи отговорност за качеството на услугата при смущения в трафика дължащи се на причини за които носи отговорност интернет доставчика на сайта.

5. "Борса транс" ЕООД не носи отговорност за качеството на услугата при използване на неизправни технически средства (персонален компютър, модем и др.) или неправилно конфигуриран софтуер от страна на абоната, както и за причини по вина на Интернет-доставчика на абоната.

6. "Борса транс" ЕООД не носи отговорност за верността на подадените данни и всякаква друга информация от потребителите и абонатите, за достоверността и съдържанието на обявите, за обявяването на форуми и изказванията в тях.

7. "Борса транс" ЕООД не носи отговорност за щети, вреди или пропуснати ползи:

7.1 Произтичащи от сделки сключени между абонати или потребители на системата.

7.2 Причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща (подвеждаща) информация или данни, подадени от абонати или потребители на системата. От информация в публикуваните новини или други информационни източници. Както и вреди причинени от нежелан електронен обмен (спам).

7.3 Произтекли от прекратяване на договорните отношения с абонатите на системата по каквато и да било причина.

7.4 Възникнали в резултат на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон.

7.5 "Борса транс" ЕООД не носи отговорност за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на предоставения софтуер, включително за щети, за чието възможно възникване клиентът не е бил уведомен.

7.6 "Борса транс" ЕООД не носи отговорност за никакви допълнителни разходи, свързани с използването на софтуера, включително, но не само, загуба на данни, разходи по възстановяване на данни или бази данни, разходи за подмяна на софтуер или други подобни.

7.7 "Борса транс" ЕООД не упражнява контрол и не носи отговорност за информацията, която се съдържа в интернет страниците на всички външни източници към които препраща от портала посредством хипервръзки.

7.8 "Борса транс" ЕООД има право да прави изменения в портала във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на основната услуга, както и да разширява обхвата на предоставяните услуги.

7.9 "Борса транс" ЕООД има право временно да блокира (цялостно или частично) достъпа на абонатите до системата в продължение на 24 часа за целите на ежемесечната профилактика, подобрения в качеството на услугата, разширения, нововъведения и други промени в системата. Абонатите ще бъдат предварително уведомени за точния график на временното блокиране на достъпа до системата, чрез публикуване на съобщения на видно място в електронния портал.

7.10 "Борса транс" ЕООД си запазва правото да откаже или прекрати достъпа на фирми абонати на системата при получаване на достатъчен брой официални писмени жалби, придружени с необходимите доказателства или в случаите в които администраторите на "Борса транс" ООД преценят, че дадена фирма представлява заплаха под една или друга форма за потребителите на системата или самата система.

7.11 "Борса транс" ЕООД си запазва правото да отстрани незабавно всяка една фирма по лично усмотрение като даде за това писмено предупреждение и обяснение, като се задължава да върне остатъка от заплатения абонамент.

VIII. Отговорности и права на абонатите

1. Абонатът е длъжен да спазва настоящите общи условия във връзка с използването на предоставените услуги.

2. Абонатът е длъжен да заплаща предвидените такси за предоставените услуги в установения от "Борса транс" ЕООД размер и по начин и срок предвиден в настоящите условия.

3. Абонатът е длъжен да не предоставя на трети лица собствените параметри /име и парола/ за достъп до услугите.

4. Абонатът е длъжен да не извършва действия, увреждащи по какъвто и да е начин съдържанието на порталния сайт както абонати на същия. Да не извършва действия по използването на предоставената в сайта информация за свои самостоятелни комерсиални или други цели. Ограниченията на тази разпоредба не важат в случаите при които има постигнато писмено споразумение за предоставени права за ползване на информационните ресурси на системата.

5. Текстове, които съдържат обиден, рекламен, нецензурен или пропаганден материал, също така ако съдържанието цели да подрони авторитета на "Борса транс" ЕООД или потребители на същия ще бъдат изтривани или блокирани.

6. Абонатът има право да използва съдържанието и предоставените услуги в съответствие с тези условия.

IX Авторски и други права

1. Софтуерът, базите данни и всички елементи от съдържанието на порталния сайт www.borsatrans.com както и графичното му оформление са изключителна собственост и обект на авторско право на "Борса транс" ЕООД и неговите партньори, предоставили съответната информация.

2. Всяко използване на съдържанието, софтуера и графичния интерфейс на портала с комерсиална или друга цел за създаване, публикуване, размножаване, и разпространение на собствени данни или бази данни, графичен интерфейс или по друг начин, под електронна, печатна или каквато и да е форма, както и препредаването им на трети лица в пълна, частична или преработена форма без изричното съгласие на "Борса транс" ЕООД е забранено и се счита за незаконно.

3. Абонатите и потребителите на портала са отговорни за предоставените от тях всички и всякакви материали, данни, информация, мнения и с предоставянето им се счита, че притежават или имат предоставени права за публикуване, позоваване, разпространение на тези материали, мнения, включително но не само и друга информация предоставена от тях на портала.

4. "Борса транс" ООД и сайта www.borsatrans.com е запазена търговска марка и без изричното писмено съгласие на собственика и не може да бъде използвана по никакъв начин за каквито и да е цели. Посетителите, потребителите и абонатите на този портален сайт се задължават да не публикуват, препращат, поставят или употребяват под каквато и да е форма (печатна, електронна или друга) запазената марка borsatrans.com

Всяко отделно нарушение на тази забрана подлежи на съдебно преследване и наказване на виновните лица.

X Жалби, молби и предложения

1. Жалби, молби и предложения, направени от абонати се разглеждат и решават от не по-късно от 1 месец от получаването им като абонатът се информира писмено за резултата.

XI Уреждане на спорове и приложимо право

1. При възникване на спорове между сайта и негов абонат във връзка с предоставените услуги те следва да се уреждат по взаимно съгласие и чрез преговори. При невъзможност за извънсъдебно уреждане на спора компетентни за неговото разрешаване са българските съдилища.

2. При прилагане и тълкуване на настоящите условия се прилага българското законодателство.

3. Всички и всякакви промени в съдържанието на тези условия, ще влизат в сила след публикуването им на видно място в порталния сайт.

XII Сигурност

Всички регистрирани в системата са проверени и одобрени. Въпреки всичко "Борса транс" ЕООД задължава всеки абонат при осъществяване на сделка или каквато и да била търговска практика да провери, установи и убеди, че всички данни предоставени от абоната са коректни и няма основания да не бъде осъществена сделка. Ако бъдат установени нередности абонатите са длъжни да сигнализират незабавно екипа на "Борса транс" ЕООД и да бъде установени обстоятелствата пораждащи невъзможност за извършване на сделка. "Борса транс" ЕООД не носи отговорност при непроверени от абонатите обстоятелства свързани техните отношения с други абонати на сайта и не се ангажира с отговорности от произлязла небрежност от страна на потребителя. Задължително трябва да се проверява в Търговски регистър данните на фирмата и всяка възможна информация свързана с дейността на фирмата -абонат. Всички сделки от абонати между абонати на "Борса транс" ЕООД са търговска тайна и конфеденциална информация която е търговска тайна и "Борса транс" ЕООД не може да носи каквато ида била отговорност за действия или бездействия както и злоумишлени действия произлизащи от сделки осъществени от абонати на сайта.

Задължителните данни за проверка са:

 • Лиценз за транспорт.
 • Застраховка за товара.
 • Документи на превозните средства, с който се оперира.
 • Документ на компетентното лице на фирмата както и контакт с него.
 • Документ на компетентното лице на фирмата както и контакт с него.

Всеки потребител е длъжен да декларира достоверни данни при използване на платформата "Борса транс".

При извършване на сделки от абонатите на сайта, както и условията по тях, изпълнението им са единствено и само между абонатите на сайта. "Борса транс" ЕООД не носи отговорност по неизпълнени условия по сделки и последвалите от тях действия или бездействия.

Всеки регистриран потребител при осъществяване на сделка е длъжен да провери предоставената му информация и да установи истинността на данните и условията предоставени от абоната и чак тогава да сключи сделка.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.04.2019 год.