ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ТОВАРИ И ТРАНСПОРТ: www.borsatrans.com

Настоящите общи условия съдържат условията, начина на ползване, права и задължения на абонатите за ползването на онлайн платформа за споделяне на товари и транспорт:

www.borsatrans.com.

Настоящите общи условия се считат за правна форма и всеки приел общите условия се задължава да ги спазва.

Платформата: „www.borsatrans.com“ за по-кратко наричана по долу: „сайта“ представлява онлайн платформа, предоставяща на потребителите възможност да осъществяват бизнес контакти, с цел транспортиране на стоки и товари чрез споделяне на същите в сайта.

Всеки регистриран в сайта може да публикува обяви за транспорт на стоки, свободни камиони и всичко останало свързано и касаещо превоза на стоки и товари.

Сайтът предоставя неограничен по време достъп до съдържанието и услугите предоставяни от сайта на всеки заплатил съответния абонамент.

I. Приемане и съгласяване с общите условия на Борса Транс ЕООД.

1. Общи условия на Борса Транс ЕООД се считат за правен документ, с който всеки регистрирал се в сайта се съгласява, приема и изпълнява същите след регистрацията и разрешаването на достъп до сайта: www.borsatrans.com.

2. С регистрирането, използването и работата с Уеб портала: „www.borsatrans.com“ ще се счита зададено съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни. Всеки потребител съгласил с общите условия, приема и дава своето съгласие да получава в електронен вид рекламни и други съобщения, изпратени от „www.borsatrans.com“ и упълномощени от него лица.

II. Начини и условия за употреба и работа със съдържанието, услугите, базата данни и функционалности на предоставяни от Уеб портала: www.borsatrans.com.

1. За да ползвате пълната функционалност, услуги и база данни на Уеб портала: www.borsatrans.com е необходимо да заплатите съответната абонаментна такса избрана от Вас и според Вашите потребности. С абонаментни планове и такси можете да се запознаете в раздел: „Абонаментни планове“.

2. Функционалностите и услугите предоставяни от Уеб портала: www.borsatrans.com са: Онлайн платформа за споделяне на товари и транспорт, реклама, информация свързана с транспорта на стоки и товари, обяви от потребители, както и от гости на портала в раздел; „Обяви“.

III. Регистриране и достъп до функциите на Уеб портала: www.borsatrans.com.

1. Регистрирането става чрез попълване на онлайн регистрация. Попълват се всички данни на фирмата в полетата, след което трябва да се прикачат сканирани следните документи:

 • Удостоверение за вписване на юридическото лице в Агенция по вписванията
 • Лиценз (за транспортните фирми)
 • Данни за компетентното лице (за транспортни фирми)
 • Актуално състояние с печат от търговския регистър
 • Справка по чл.62, ал.5 (4) от Кодекса на труда, за лицето, което прави заявката за регистрация в случаите, когато то не е съдружник или управител на фирмата.
 • Фактура от мобилен оператор за ползвания от лицето телефонен номер.
 • Удостоверение от банката за собственост на банковите сметки
 • При първото заплащане се изисква плащане от банковата сметка на фирмата-абонат или плащане по банков път като се представи бордерото от превода от лицето, което е осъществило превода.

2. В сайта се допускат за регистрация единствено юридически лица по смисъла на ТЗ и който фигурират в Търговски регистър.

За частни лица се допуска ползване на сайта: www.borsatrans.com с възможност да публикуват: „Еднократна обява“

3. Не се допускат за регистрация юридически лица, който са в процедура по ликвидация или несъстоятелност.

4. Регистриране на потребител, който не е собственик или съдружник, а е служител във фирмата става след предоставяне на справка по чл.62, ал.5 (4) от Кодекса на труда, с което се удостоверява, че добавеният потребител е в трудово-правни отношения с юридическото лице.

5. Всеки абонат на сайта при прекъсване на трудово-правни отношения с регистриран служител е длъжен веднага да уведоми писмено или устно с цел предпазване от злоупотреба. Ако това не бъде направено своевременно от отговорното за това лице, достъпа на абоната ще бъде ограничен автоматично, а последствията от злоумишлени действия остават за сметка на абоната и лицето, носещо отговорност за това действие.

6. При промяна на обстоятелства, свързани със собствеността или данни на юридическото лице администраторите на сайта трябва да бъдат уведомени незабавно с цел достоверност на информацията и защита на потребителите. Ако това не бъде направено достъпа на абоната бива ограничен автоматично и се подновява едва след предоставяне на необходимите документи по Търговския закон.

7. Всеки заявил форма на регистрация и предоставил документи по електронен път носи отговорност за автентичността им. Сайтът www.borsatrans.com проверява всички документи предоставени от регистриращият се и ако установи нередности си запазва правото да не регистрира лицето до отстраняването на същите и предоставяне на достоверна информация и други свързани с легитимността на юридическото лице и свързаните с него обстоятелства.

8. Абонатите ползват платформата чрез интернет браузър по тяхно желание и усмотрение с възможност за всякакви устройства и операционни системи.

IV. Права и задължения произтичащи от регистрацията в сайта: www.borsatrans.com.

1. Не се допуска прехвърляне на абонамент на други лица. В случай, че абонатът предостави достъпа си на трети лица, несвързани с юридическото лице регистрирано и абонирано за сайта, достъпа се прекратява с цел предпазване на потребителите и доброто име на сайта. Същият се подновява след представяне на писмено обяснение и преценка на нашия екип.

2. Прекратяване на достъп и регистрация.

2.1. Прекратяване на регистрация по искане на абоната.

Прекратяването на регистрацията става с писмено предизвестие от страна на регистрирания след заплащането на всички дължими такси и обосновка за предприетите действия.

2.2. Прекратяване от страна на Уеб сайта: www.borsatrans.com

2.2.1. Установяване на системни нарушения на общите условия на Уеб сайта: www.borsatrans.com, то същия си запазва правото да преустанови достъпа на абоната като го уведоми писмено за това.

2.2.2. Нарушаване на етичните норми и добрия тон в интернет пространството. Злоупотреба с данни както и нарушения на законодателството било то българско или чуждестранно, както и всички други незаконни действия.

2.2.3. Установяване на умишлено вредни действия от странна на абоната, с който е нанесъл имуществени или неимуществени вреди на лицата регистрирани или свързани с Уеб сайта: www.borsatrans.com.

2.2.4. Изпращане на непоискани търговски съобщения на вътрешната поща на Уеб сайта: www.borsatrans.com или СПАМ.

2.2.5. Установяване на разпространението на вируси, зловредни кодове, както и други способи за увреждането или повреждане на информационните системи и канали. Употребата на информационни потоци, връзки, данни и други софтуерни атрибути на Уеб сайта: www.borsatrans.com за облагодетелстване или имотни облаги и каквито и да било други облаги, без знанието и изричното одобрение и съгласие от собственика на Уеб сайта.

2.2.6. Установяване на злоупотреба с лични данни, данни на фирми потребители. В случай на сигнали за злоумишлени действия от страна на абоната. В случай, че потребителя не отговаря на посочените в профила телефони, и-мейл или други средства предоставени за комуникация, като приложения за разговори, месинджър и други подобни.

2.2.7. Установена явна злоупотреба с потребителско име парола и данни на потребител достъпът се блокира автоматично.

2.2.8. Установена злоупотреба чрез предоставяне на потребителско име и парола на други лица с изтекъл достъп, с изтекъл абонамент или отказана регистрация по една или друга причина.

2.2.9. Установяване на кражба, копиране и ползване за цели на лично облагодетелставане и всякакъв друг вид облаги в полза на трети лица на дизайн, софтуер, графични решения, търговска марка, лого или информационна база данни собственост на Уеб сайта: www.borsatrans.com.

V. Подновяване на регистрация и достъп до Уеб сайта: www.borsatrans.com.

1. Регистрацията се подновява след нова заявка от потребителят и одобряването и от администратор.

2. Достъп се подновява след заплащането на абонаментна такса в срок от 24 часа след постъпването на сумата по сметките на „Борса Транс“ ЕООД или след представяне на платежното нареждане. При заплащането през E-pay с банкова карта през ПОС-Терминала в Уеб сайта, достъпа се подновява в рамките на един до три часа в зависимост от времето за обработка на транзакцията в банките кореспонденти.

VI. Начини за плащане и условията свързани с тях:

1. Услугите предоставени от Борса Транс се заплащат от абоната по банков път по сметка на Борса Транс:

 • В лева: BG19UNCR70001523478721
 • В евро: BG89UNCR70001523482699
 • BIC: UNCRBGSF

1.1. Сумата за всеки месечен абонамент се заплаща авансово за избрания абонаментен план и период.

1.2. Борса Транс ЕООД си запазва пълното право да изисква и събира депозити в случай, който прецени. Както и сумите за същите.

1.3. Борса Транс ЕООД си запазва правото да променя цените и условията на предоставяните услуги предоставяни на потребителите.

2. Всички цени и абонаментни планове можете да видите в раздел: „Абонаментни планове“.

VII. Отговорности, задължения и права на Борса Транс ЕООД.

1. Сайтът е длъжен да осигурява на своите абонати непрекъснат (24 часа в денонощие) достъп до уеб сайта съобразно заявената и заплатена услуга.

2. При осъществяване на дейността си уеб сайта Борса Транс е длъжен да пази фирмената и търговска тайна на своите абонати.

3. Борса Транс ЕООД не предоставя на трети лица информация за абоната, освен ако това е предвидено в закон или когато абонатът не е дал изричното си съгласието си за това.

4. Борса Транс ЕООД не носи отговорност за качеството на услугата при смущения в интернет трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика на сайта или на потребителя.

5. Борса Транс ЕООД не носи отговорност за качеството на услугата при използване на неизправни технически средства, устройства или неправилно конфигуриран софтуер от страна на абоната или по вина на интернет-доставчика на абоната.

6. Борса Транс ЕООД не носи отговорност за истинността, достоверността и всякаква друга информация подадена от потребителите в обявите или други комуникационни канали предоставени за ползване на потребителите и абонатите на Уеб сайта: www.borsatrans.com.

7. Борса Транс ЕООД не носи отговорност за щети, вреди или пропуснати ползи:

7.1. Произтичащи от сделки сключени между абонати или потребители на системата, касаещи финансови взаимоотношения или друг вид договорки.

7.2. Причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща информация или данни, подадени от абонати или потребители на системата. От информация в публикуваните новини или други информационни източници.

7.3. Произтекли от прекратяване на договорните отношения с абонатите на системата по каквато и да било причина.

7.4. Породени в резултат на непреодолима сила (Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора) по смисъла на чл. 306 от Търговския закон.

7.5. Борса Транс ЕООД не носи отговорност за възникнали щети свързани с предоставения от Уеб сайта софтуер и база данни.

7.6. Борса Транс ЕООД не носи отговорност за разходи, свързани с използването на софтуера, разходи по възстановяване на данни, бази данни, разходи за подмяна на софтуер, хардуер или други подобни.

7.7. Борса Транс ЕООД не носи отговорност за информацията, която се съдържа в интернет пространството, страниците на всички външни източници и потоци от информационни канали, към които препраща от портала посредством хипервръзки, препратки или линкове.

7.8. Борса Транс ЕООД е в правото си да развива, подобрява, интегрира всякакъв вид иновации, софтуерно инженерни решeния, който смята за полезни за подръжката и развитието на Уеб сайта: www.borsatrans.com.

7.9. Борса Транс ЕООД си запазва правото временно да блокира (цялостно или частично) достъпа на абонатите до системата, колкото е необходимо, за целите на абдейти и подобрения в качеството на услугата или други промени в уеб сайта (ако това е наложително). Абонатите ще бъдат уведомени чрез информационни съобщения в предвидените комуникационни канали.

7.10. Борса Транс си запазва правото да откаже или прекрати достъпа на фирми и абонати при получаване на официални писмени жалби, придружени с необходимите доказателства или в случаите, в които администраторите на Борса Транс ЕООД преценят, че дадена фирма представлява заплаха под една или друга форма за потребителите на уеб сайта.

7.11. Борса Транс ЕООД си запазва правото да блокира достъпа на всяка един потребител по лично усмотрение като даде за това писмено предупреждение и обяснение, като се задължава да върне остатъка от заплатения абонамент.

VIII. Отговорности и права на абонатите.

1. С приемането и съгласието си абонатът се задължава да спазва общите условия на Борса Транс ЕООД при използването на предоставените услуги от Уеб сайта: www.borsatrans.com.

2. Всички такси за предоставените услуги на Борса Транс ЕООД се заплащат в по начина описан в тези общи условия.

3. Задължение и отговорност е на всеки абонат да съхранява и да не предоставя на други лица своите парола, потребителско име и данни за влизане в Уеб сайта: www.borsatrans.com.

4. Всеки абонат и потребител е задължен да предпазва от увреждащи по какъвто и да е начин действия съдържанието на Уеб сайта: www.borsatrans.com. Да не извършва действия по използването на предоставената в сайта информация и база данни за потребители и клиенти на Уеб сайта: www.borsatrans.com за свой лични комерсиални или други цели без изричното съгласие или официални договорки между страните в частност БорсаТранс ЕООД и абоната.

5. Всеки потребител е задължен да не публикува текстове, които съдържат обиден, рекламен, нецензурен, дискриминационен, расистки, пропагандни материали, както и съдържание, което цели да подронва авторитета и доброто име на Борса Транс ЕООД. Потребители с подобни действия ще бъдат изтривани, блокирани и недопускани до Уеб сайта: www.borsatrans.com.

6. Всеки регистриран абонат и потребител на Уеб сайта: www.borsatrans.com има право да използва предоставените му възможности, функции и услуги по начина описан в общите условия.

IX. Авторски права, Търговска марка и собственост.

1. Всички права върху Уеб сайта: www.borsatrans.com, както и графичния дизайн, оформление и интерфейс са запазена търговска марка на Борса Транс ЕООД и на неговите собственици.

2. Не се допуска ползването на графики, графичен дизайн, оформление, софтуерни решения информационни канали и база данни собственост на Борса Транс ЕООД. Всяко използване и копиране на същите с комерсиална и търговска цел без знанието и одобрението на Борса Транс и неговите собственици е недопустимо.

3. Публикации, новини, статии, изказани мнения и информация публикувана от потребителите в информационните канали на Уеб сайта: www.borsatrans.com се считат за проверени и достоверни. Уеб сайта: www.borsatrans.com не проверява и не носи отговорност за публикации от абонати и потребители на същия.

X. Спорове, жалби и уреждане на спорове.

1. Уреждане на спорове между абонати и клиенти на Уеб сайта: www.borsatrans.com:

1.1. Уреждане на спор между Борса Транс ЕООД и потребител се разглежда в писмен вариант между страните. При невъзможност за решаване на спора по извън съдебен ред между страните в него, то тогава същият ще бъде отнесен за разрешаване по българското законодателство и съответните институции.

1.2. Пoлзвaтeлят имa пpaвo дa oтнacя вcички cпopoвe c Дocтaвчикa oтнocнo изпълнeниeтo нa тoзи дoгoвop към плaтфopмaтa зa aлтepнaтивнo paзpeшaвaнe нa cпopoвe (OPC) пo извънcъдeбeн peд, дocтъпнa нa aдpec:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

B cлyчaй нa нeпocтигaнe нa cъглacиe зa paзpeшaвaнe нa cпopa пo извънcъдeбeн peд, cтpaнитe мoгaт дa oтнecaт cпopa зa paзpeшaвaнe oт кoмпeтeнтнитe бългapcки cъдилищa и Koмиcиятa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe.

XI Сигурност

Всички регистрирани в системата са проверени и одобрени. Въпреки всичко Борса Транс ЕООД задължава всеки абонат при осъществяване на сделка или каквато и да била търговска практика да провери, установи и убеди, че всички данни предоставени от абоната са коректни и няма основания да не бъде осъществена сделка. Ако бъдат установени нередности абонатите са длъжни да сигнализират незабавно екипа на Борса Tранс ЕООД и да бъде установени обстоятелствата, пораждащи невъзможност за извършване на сделка. Борса Транс ЕООД не носи отговорност при непроверени от абонатите обстоятелства свързани техните отношения с други абонати и потребители на Уеб сайта: www.borsatrans.com и не се ангажира с отговорности от произлезли от небрежност от страна на потребителя. Задължително трябва да се проверява в Търговски регистър, данните на фирмата, обстоятелства свързани с юридическото лице, както и свързаните с него лица и всяка възможна информация, свързана с дейността на фирмата-абонат. Всички сделки от абонати и потребители между абонати и потребители Уеб сайта: www.borsatrans.com собственост на Борса Транс ЕООД са търговска тайна и конфиденциална информация, която е търговска тайна по смисъла на закона и Борса Транс ЕООД не може да носи каквато и да била отговорност за действия или бездействия както и злоумишлени действия, произлизащи от сделки осъществени или неосъществени от абонати и потребители на Уеб сайта: www.borsatrans.com.

Задължителните данни за проверка са:

 • Лиценз за транспорт (за товарни над 3,5 т).
 • Застраховка за товара (отговорност на превозвача).
 • Документи на превозните средства, с който се оперира.
 • Документ на компетентното лице на фирмата както и контакт с него.
 • Както и всичко, което сметнете за необходимо за подсигуряване на товарите и стоките.

Задължително да е се проверява завереното копие на лиценза в базата данни на ИА АА по перфономер.

1. Всеки потребител е длъжен да декларира достоверни данни при използване на платформата Борса Транс.

2. При извършване на сделки от абонатите на сайта, както и условията по тях, изпълнението им са единствено и само между абонатите на сайта. Борса Транс ЕООД не носи отговорност по неизпълнени условия по сделки и последвалите от тях действия или бездействия.

3. Всеки регистриран потребител при осъществяване на сделка е длъжен да провери предоставената му информация и да установи истинността на данните и условията предоставени от абоната и чак тогава да сключи сделка.

XII. Ползване и достъп до сайта от физически лица.

1. Физическите лица могат да публикуват обяви в сайта на Борса Транс ЕООД: www.borsatrans.com единствено под формата на единични обяви като това не изисква регистрация в портала.

2. Достъп до функционалността на сайта от физически лица, публикували обява.

При публикуване на обява в сайта Борса Транс, Вие получавате достъп до функционалността и обстоятелствата, свързани единствено с Вашата обява. Правата Ви са ограничени за конкретната публикация и нямате достъп до пълната функционалност на портала. Вашите публикации ще бъдат индикирани като нерегистриран и непроверен потребител на сайта. Видимостта на обявата Ви като физическо лице е видна за всички потребители на портала, били те физически или юридически лица. Предоставя се опция на потребителите юридически лица да ограничат възможността дали да се визуализират обяви от физически лица или да не се визуализират.

3. Заплащане.

Заплащането се извършва по банков път или с банкова карта. Активирането на публикуваните обяви се осъществява след заплащане. Видимостта на публикацията ще е активна след получени данни за извършено плащане в зависимост от начина Ви на транзакция. Цената и начина на заплащане са описани в раздел „Абонаментни планове“ на портала.

4. Предоставените данни и верността им както и всяка информация за дадена обява в сайта са грижа на клиента за нейната достоверност и истина.

Всички събития произлезли от недостоверна информация са отговорност на клиента и Борса Транс не носи отговорност за тях.

5. Данните за фактура са задължителни.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.04.2019 г.