За пълна функционалност е необходимо да влезете с акаунта си или да се регистрирате!
РегистриранеВход
Актуална новина
Към новини
Информация от ИААА
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ УЧАСТВАЛИ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 2020 Г.
Държави:
16.12.2019 20:10

Считано от 16 декември 2019 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г.

При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят:

1. Документ за платена държавна такса по чл. 93, т.3 и/или т. 4 от Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Дължимата държавна такса се счита за платена, когато дължимата сума е постъпила по посочената по-долу сметката на ИА “АА”, но не по- късно от 31.12.2019 г. В платежния документ следва да се посочи в основанието за плащане и входящия номер на заявлението генериран от информационната система при подаване на заявлението.
Валута
BGN
IBAN: BG03 UNCR 9660 3120607317
BIC(SWIFT) код: UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 840 лв.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.

Превозвачи на които са разпределени краткосрочни (месечни) ЕКМТ/СЕМТ разрешителни представят копие от платежно нареждане за съответния брой разрешителни в ИА „Автомобилна администрация” в срок до 31 декември 2019 г.
Превозвачи, които до този срок не са представили платежно нареждане за краткосрочни разрешителни, не получават разпределените им разрешителни.
Краткосрочните разрешителни се предоставят на превозвачите в рамките на календарната година, но не по-късно от 14.12.2020 г.

Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г. ще се извърша в сградата на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, ет. 3, стая № 321 от 16 декември 2019 г. до 31.12.2019 г. в работни дни от 10:00 ч. до 17:30 ч.
След тази дата разрешителни не се предоставят.
Напомняме, че използваните през 2019 г. годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и бордови дневници следва да бъдат върнати в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 31.01.2020 г.

Източник: ИААА


Към новини